Güncel

5188 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Yönetmeliğinde Değişiklik

5188 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda yapılan değişiklik ne? ‘Özel Güvenlik Soruşturması Olumlu’ olmak ibaresinin kalması ne demek? Haberimizin Devamında… 5188 ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK..

5188 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Yönetmeliğinde Değişiklik

5188 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda yapılan değişiklik ne? ‘Özel Güvenlik Soruşturması Olumlu’ olmak ibaresinin kalması ne demek? Haberimizin Devamında…

5188 ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazetede Yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 ncu maddesinin (h) bendinde yer alan “Güvenlik soruşturması olumlu olmak” ibaresinin Anayasanın 13. ve 20. Maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar vermişti.

 

 

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 18- Özel güvenlik görevlisi adayları veya özel güvenlik görevlilerinde aranacak sağlık şartları, aday sağlık raporu ve durum bildirir sağlık kurulu raporu alınması, bu raporların ayrıntıları ve bu raporlara göre yapılacak iş ve işlemlere ilişkin hususlar, 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği doğrultusunda yerine getirilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Kanunun 11 inci maddesi beşinci fıkrasında sayılan” ibaresi “Genel kolluk kuvvetlerinden ve Milli İstihbarat Teşkilatından emekli olanlar ile en az beş yıl bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmış olan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ek-9’da belirtilen” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Özel Güvenlik Silah Taşıma/Bulundurma Belgesinin rengi, şekli, muhtevası, basımı, dağıtımı ve hizmet bedeli Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı fıkranın (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“9/5/2012 tarihli ve 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununun zorunlu deprem sigortasına ilişkin hükümleri saklıdır.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-4/A ve Ek-4/B ekteki şekilde değiştirilmiş, Ek-9 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

İlgili madde  (5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 ncu maddesinin (h) bendi)  “Güvenlik soruşturması olumlu olmak” ibaresi Anayasa Mahkemesi tarafından kaldırıldı.

 

Madde 1 ile yapılan değişiklik: Özel güvenlik faaliyet izni için Bakanlığa yapılacak başvurulara Kurucu, yönetici ve varsa temsilcilerine ait güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, istenmesi kaldırıldı.

Madde 2 ile yapılan değişiklik: Özel güvenlik görevlisi çalışma izni için yapılacak başvurulara güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu istenmeyecek.

Madde 6 ile yapılan değişiklik: Özel Güvenlik Silah Taşıma/Bulundurma Belgesinin rengi, şekli, muhtevası, basımı, dağıtımı ve hizmet bedeli Bakanlıkça belirlenir. Artık silahların düzenlemesi Bakanlıkta.

Tüm özel güvenlik görevlisi meslektaşlarımıza hayırlı olsun…

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL