Güncel

Nöbet yerini terkeden özel güvenlik görevlisi tazminatsız kovuldu

Özel bir şirkette mesai saatleri içerisinde görev yerini terkederek, sabaha dek uyuduğu tespit edilen özel güvenlik görevlisi tazminat ödenmeden kovuldu.   Yargıtaydan kötü haber İş Mahkemesine başvuran 7 yıllık özel..

Nöbet yerini terkeden özel güvenlik görevlisi tazminatsız kovuldu

Özel bir şirkette mesai saatleri içerisinde görev yerini terkederek, sabaha dek uyuduğu tespit edilen özel güvenlik görevlisi tazminat ödenmeden kovuldu.

 

Yargıtaydan kötü haber

İş Mahkemesine başvuran 7 yıllık özel güvenlik görevlisi, fabrikanın ahırındaki hayvanlara da baktığını, haksız şekilde çıkarıldığını iddia ederek kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının tahsilini talep etti. Mahkemede savunma yapan işveren ise, mesai saatleri içinde görev yerine terk ederek uyuduğunu ve iş güvenliğini tehlikeye attığını öne sürdü.

 

İş Mahkemesine başvurdu

Özel güvenlik görevlisi, davalı şirket nezdinde 7 yıldır özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını ancak fabrika içerisinde bulunan ahırdaki hayvanlara da baktırıldığını iddia ederek, feshin haksız olduğunu ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla çalışma ücret alacaklarına hükmedilmesini talep etti.

Davalı işveren ise, işyerinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan davacının gece mesai saatleri içinde görev yeri olan nöbet kulübesini terk ederek karşı odaya geçerek sabaha dek uyuduğunun tespit edildiğini, bu durumun daha önce de gerçekleştiği ve uyarıya rağmen durumun tekrar etmesi üzerine iş akdinin haklı sebeple feshedildiği iddia etti.

 

İŞ MAHKEMESİNDEN TAZMİNAT

Mahkeme, 7 yıllık bir çalışmada 3 kez görevini ihmal etmesinin haklı nedenle fesih sebebi sayılamayacağı belirtilerek kıdem ve ihbar tazminatına hükmetti.

 

İŞVEREN KARARI TEMYİZ ETTİ

Dosyayı yeniden değerlendiren Yüksek Mahkeme; Güvenlik görevlisi olarak çalışan ve işyerinin emniyetini sağlamakla görevli olan işçinin nöbet yerini terk etmek suretiyle görevini yerine getirmemesi haklı fesih nedenidir. diyerek, çalışanın tazminat alamayacağına hükmetti. Kararda özetle şöyel denildi;

‘….Mahkemece; 08/03/2014 tarihinde davacının güvenlik kulübesinde olmaması nedeniyle hakkında şahitler huzurunda tutanak tutulduğu ileri sürülmüşse de, dinlenen tutanak tanıklarının birebir davacıyı işverenin karşı oda olarak tabir ettiği odada görmedikleri, davacının yaklaşık 7 yıllık bir çalışmada 3 kez görevini ihmal etmesinin haklı nedenle fesih sebebi sayılamayacağı belirtilerek kıdem ve ihbar tazminatına hükmedilmiştir. Ancak, Dairemizin uygulamasına göre güvenlik görevlisi olarak çalışan ve işyerinin emniyetini sağlamakla görevli olan işçinin nöbet yerini terk etmek suretiyle görevini yerine getirmemesi haklı fesih nedenidir…’

 

22. Hukuk Dairesi 2016/21543 E. , 2019/19607 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, davalı şirket nezdinde 28/08/2007 tarihinden itibaren güvenlik görevlisi olarak çalıştığını ancak fabrika içerisinde bulunan ahırdaki hayvanlara da baktırıldığını, 08/03/2014 tarihinde iş akdinin haksız şekilde feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla çalışma ücret alacaklarına hükmedilmesini talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davacının 08/03/2014 tarihinde mesai saatleri içinde görev yerine terk ederek uyuduğunun ve işin güvenliğini tehlikeye attığının tespit edilmesi nedeniyle iş akdinin haklı sebebe dayalı olarak feshedildiğini beyanla, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Temyiz:
Karar süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Davacının iş akdinin haklı nedene dayalı olarak feshedilip feshedilmediği hususunda uyuşmazlık mevcuttur.
Somut olayda; davalı tarafça, işyerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan davacının 08/03/2014 tarihinde gece mesai saatleri içinde görev yeri olan nöbet kulübesini terk ederek karşı odaya geçerek sabaha dek uyuduğunun tespit edildiği, bu durumun daha önce de gerçekleştiği ve davacının uyarıldığı, uyarıya rağmen durumun tekrar etmesi üzerine iş akdinin haklı sebeple feshedildiği iddia edilmiş ve bu iddiayı ispata yönelik olarak dosyaya işyeri kamera kayıtları sunulmuştur.
Mahkemece; 08/03/2014 tarihinde davacının güvenlik kulübesinde olmaması nedeniyle hakkında şahitler huzurunda tutanak tutulduğu ileri sürülmüşse de, dinlenen tutanak tanıklarının birebir davacıyı işverenin karşı oda olarak tabir ettiği odada görmedikleri, davacının yaklaşık 7 yıllık bir çalışmada 3 kez görevini ihmal etmesinin haklı nedenle fesih sebebi sayılamayacağı belirtilerek kıdem ve ihbar tazminatına hükmedilmiştir. Ancak, Dairemizin uygulamasına göre güvenlik görevlisi olarak çalışan ve işyerinin emniyetini sağlamakla görevli olan işçinin nöbet yerini terk etmek suretiyle görevini yerine getirmemesi haklı fesih nedenidir. Buna göre, davalı tarafın dosyaya ibraz ettiği işyeri kamera kayıtları bilirkişi marifetiyle incelenmek ve dosya kapsamında yer alan diğer deliller birlikte değerlendirilmek suretiyle, davacıya isnat edilen hususların gerçekleşip gerçekleşmediği ve feshin haklı olup olmadığı konusunda yeniden bir karar verilmesi lüzumu bulunmakla, eksik incelemeye dayalı karar bozmayı gerektirmiştir.
Sonuç:
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 22.10.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL